Vispārēja informācija

 
 
Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam projekts   
 
Projekts CB 35 
„Senās Kulta Vietas – Baltijas Jūras Piekrastes Kopīgā Identitāte”
(Saīsināti - "Kulta Identitāte")
 
Vadošais partneris: Rīgas plānošanas reģions (Latvija)
 
Partneri:
LATVIJA: Zemgales plānošanas reģions
LATVIJA: Vidzemes plānošanas reģions
LATVIJA: Kurzemes plānošanas reģions                                    
IGAUNIJA: Nodibinājums “Hiite Maja”
ZVIEDRIJA: Gävleborgas novada muzejs
 
Projekta ilgums: 33 mēneši
 
Projekta ieviešanas laiks: 02.12.2010. - 31.08.2013.
 
Projekta kopējais budžets
 
Projektu līdzfinansē Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IV A 2007 – 2013.gadam un tā kopējais budžets ir  1 088 240 EUR, t.sk.,
 
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējums: 903 444 EUR
 • Projekta partneru līdzfinansējums: 184 796 EUR
Projekta mērķis
 
Projektā ar senajām kulta vietām / svētvietām tiek saprasti pamatā dabas vides objekti, kas nav saistīti ar sakrālo arhitektūru.
Projekta mērķi ir:
 • nodrošināt zināšanu un informācijas pieejamību par senajām svētvietām, veicinot vides sakārtošanas aktivitātes, sabiedrības interesi kā par vērtīgiem kultūrvēsturiskajiem objektiem,
 • popularizēt senās kulta vietas / svētvietas kā tūrisma galamērķi, veidojot jauna veida tūrisma produktu,
 • veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību, ietverot tūrisma piedāvājumā jaunus produktus un nodrošinot to popularizēšanu sabiedrībā.
Īsi par projekta saturu
 
Senās kulta vietas ir svarīga kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa, taču sabiedrībā ir izzudušas zināšanas par seno svētvietu atrašanās vietām, kā arī to nozīmi mūsu senču dzīvē. Tā kā lielākā daļa seno svētvietu ir dabas objekti, to apzināšana un ietveršana tūrisma produktos dotu stimulu šo objektu un apkārtējās vides sakārtošanai, kā arī mūsu kultūrmantojuma saglabāšanā (ticējumi, teikas, nostāsti, interesanti atgadījumi, tradīcijas u.c.), lai tie neizzustu vidē un cilvēku apziņā.
 
Projekta plānotie rezultāti
 • apkopota pieejamā informācija par reģionu objektiem, to atrašanās vietu, stāvokli, pieejamību, izmantošanas iespējām tūrismā, apkopota saistītā informācija (folklora, nostāsti, materiāli no arheoloģiskajiem pētījumiem, ja tādi ir, fotogrāfijas, tuvumā esošie citi tūrisma pakalpojumi utt.),
 • izanalizēti kopējie seno kulta vietu vēsturiskās izveidošanās, izmantošanas un esošā stāvokļa aspekti Baltijas jūras reģionā – kopējās vēsturiskās identitātes jautājumu izpēte,
 • digitālās kartes izveide ar atlasītajiem objektiem,
 • izstrādāta Kopējā seno kulta vietu attīstības un apsaimniekošanas stratēģija, ņemot vērā partneru reģionu specifiku un ietverot iespēju stratēģiju pielietot visā Baltijas jūras reģionā,
 • izveidoti un dabā nomarķēti pilot-maršruti projektā iesaistītajos reģionos uz atlasītu objektu bāzes, ievērojot to esošo atrašanās vietu, kultūrvēsturisko vērtību un, iespējams, dabas objekta nozīmi;
 • Izstrādāts virtuālais muzejs, apkopojot informāciju par projekta ietvaros atlasītajiem objektiem;
 • nodrošināta maršrutu atpazīstamība;
 • izveidots / noorganizēts Baltijas jūras reģiona kopējās identitātes festivāls.
Rīgas plānošanas reģiona līdzdalība
 
Rīgas plānošanas reģions ir šī projekta vadošais partneris, būdams atbildīgs par projekta administratīvo vadību, finanšu koordināciju un kontroli, publicitātes pasākumu organizēšanu u.c. Papildus administratīvajām funkcijām reģions ir atbildīgs arī par vairāku saturisko aktivitāšu ieviešanu.
 
Kopumā projekta vadībai un reģiona atbildībā esošo saturisko aktivitāšu ieviešanai paredzēts apgūt 217 480 EUR. 


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.