Open map in fullscreen

Tree

Allaži Holy Linden (Allažu svētliepa)
Andumi Sacrificial Oak (Andumu Upurozols)
Atpiļi Sacrificial Oak and Stat-counters.net
Cult Site (Atpiļu Upurozols un kulta vieta)
Brandi Holy Linden (Brandu svētliepa)
Ceipi Sacrificial Oak (Ceipu upurozols)
Devil's Oak (Velnozols)
Devil’s Oak – Dreimaņi Oak (Velnozols — Dreimaņu ozols)
Draudavas Cross Stone
Garoza Sencu (Ancestry) Oak
Ikšķiļi (Ēķini) Sacrificial Linden (Ikšķiļu (Ēķinu) Upurliepa)
Juuru oaks
Kaive Senču Oak (Kaives Senču ozols)
Kalnaābranti Werewolf Pine (Kalnaābrantu Vilkaču priede)
Kalnaegles Sacrificial Oak, Velde Oak (Kalnaegļu Upurozols, Veldes ozols)
Kaņepji Holy Oak (Kaņepju ozols)
Kunki Holy Oak
Leiskini Devil's linden
Lieplejas Idols' (Sacrificial) Oaks (Liepleja Elku (Upuru) ozoli)
Location of the Kalnziedi' Sacrificial Oak
Mundigas Sacrificial Oak (Mundigu Upurozols)
Naugrubi Tinābele Apple-Tree and Sacrificial Linden (Naugrubu Tinābele un Upurliepa)
Odre Sacrificial Oak (Odres Upurozols)
Offsprings' Pinteļi Holy Linden (Atvašu Pinteļu svētliepa)
Pedvāle Idols' Linden (Pedvāles Elku liepa)
Plavinas Death Oak


Material on the website reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.